โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักถึงการคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

(วันที่ 5-6 กรกฎาคม 62 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยนายกแสวง รอดยูร นายก อบต.บางใหญ่ และนายณรงค์ จันทร์สวัสดิ์ ประธานสภา อบต.บางใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางใหญ่ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักถึงการคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยศึกษาดูงาน ณ เทศบาลพระแทน และ อบต.ดอนแสลบ จ.กาญจนบุรี