ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม