สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

 

นายณรงค์  จันทร์สวัสดิ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

 

นายสมภพ  ขันธ์ถาวร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

 

                                                                                                   

                                           นายประเสริฐ  อังสุทธิวงษ์                                                                       นางปราณี  อ่อนฉ่ำ

                                             สมาชิกสภา หมู่ที่ 1                                                                             สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 

 

                                                                                                    

                                             นายฉัตรชัย  ไต้สำโรง                                                                          นายธวัช  แสงจันทร์

                                              สมาชิกสภา หมู่ที่ 3                                                                             สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 

 

                                                                                                     

                                              นางสาวฉลวย  บัวเหม                                                                       นางสายสุนีย์  เมฆดำรงศรี

                                               สมาชิกสภา หมู่ที่ 4                                                                            สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

 

                                                                                                       

                                                 นายยุพิน  เฉยเย็น                                                                          นายเชาวลิต  จันทร์สวัสดิ์

                                                สมาชิกสภา หมู่ที่ 6                                                                             สมาชิกสภา หมู่ที่ 6