สำนักปลัด

 

นายรัชการ  แจ้งสว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

 

นายฉัตรชัย  พงอุดทา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด

 

                                                                                   

        นายศุภชาติ  รักษากุล                                    นางสาวกนกวรรณ  สลางสิงห์                            นางสาวรุ่งนภา  สอนศาสตร์

     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                       นักทรัพยากรบุคคล                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                                                   

        นางภัสส์ศา  ช่างต่อ                                         นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ศร                                 นางสาวสมพร  เอกม่วง

      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                            ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

                                                                                             

     นางสาวศิริรัตน์  กล่อมทองสุข                                        นางสาวธนัญชนก  ขาวพล                                        นายพิศาล  จันทร์สวัสดิ์

        ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

                                                                                              

       นางสาววาสนา  สกุลจาป                                             นางสาวสมฤดี  ปราบวงษา                                      นายชาครรตตัย  เสืองาม

               ผู้ดูแลเด็ก                                                                   ผู้ดูแลเด็ก                                                        พนักงานดับเพลิง

                                                                                            

            นายไพฑูร  ดีบัว                                                       นายอนุรัตน์  สนสกุล                                             นายวราชัย  สุขสวัสดิ์

          พนักงานขับรถยนต์                                                      พนักงานขับรถยนต์                                                พนักงานขับรถยนต์

                                                                                             

        นายชัชวาล  จันทสาร                                                    นายมานพ  ศรีสดใส                                            นายกิตติศักดิ์  คงความสุข

           พนักงานดับเพลิง                                                        พนักงานดับเพลิง                                                  พนักงานดับเพลิง

                                                                                               

         นายพงศกร  ไกรจันทร์                                                นายภิสิทธ์  จันทร์สวัสดิ์                                             นายปิยะนันท์  ผลดี

           พนักงานดับเพลิง                                                        พนักงานดับเพลิง                                                    พนักงานดับเพลิง

                                                                                               

       นางบรรเจิด  กล่อมทองสุข                                              นายสถาพร  ยางแดง                                         นางสาวประภัสสร  อร่ามศรี

                 นักการ                                                                     พนักงานทั่วไป                                                     พนักงานทั่วไป

                                                                                           

                                              นายอภินัส  ถนอมจิต                                                 นายวันเฉลิม  สินประเสริฐ

                                                 พนักงานทั่วไป                                                             พนักงานทั่วไป