กองคลัง

 

นางสาวยุภา  เปสูงเนิน

นักวิชาการเงินเละบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                            

              นางสาวสุจิตรา  คุ้มเณร                         นางสาวพรทิพย์  อารยรุ่งโรจน์                     นางสาวปาณิสรา  ภิรมย์ปั้น

                ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง                         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                                                            

                นายพรเทพ  ก๋งเอม                                    นายไพรัช  สุดปรีดา                            นางสาวชิดชนก  มั่นยืนยง

                  พนักงานทั่วไป                                            พนักงานทั่วไป                                       พนักงานทั่วไป