กองช่าง

 

นายอภิวิชญ์  ฉันทะไท

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                                              

                                 นายวิษณุ  จาดรับ                                                                    นายจิรศักดิ์  หมั่นค้า

                             นายช่างโยธาชำนาญงาน                                                          นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                                                                               

                               นายสมเจตน์  เสมแป้น                                                              นางสาวสุนันทา  โพธิ์เงิน

                                 พนักงานขับรถยนต์                                                                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ