องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 

๕๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

โทร. 02-9277477